Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P2)

  • 2368 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

Xem đáp án

Giải thích: 

Các chất lưỡng tính trong dãy là: Al(OH)3, Al2O3 => có 2 chất

Chú ý:

Al vừa tác dụng với dd axit, vừa tác dụng với dd bazo nhưng không được gọi là chất lưỡng tính.

Đáp án B


Câu 3:

Trong quá trình điện phân dung dịch KCl, ở cực dương ( anot) xảy ra

Xem đáp án

Giải thích: 

2KCl dpnc 2K (catot)  + Cl2 ( anot)

Anot: xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

2Cl- → Cl2 + 2e

Đáp án D


Câu 4:

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,015 mol khí H2. Kim loại kiềm là

Xem đáp án

Giải thích: 

Gọi kim loại kiềm là M

2M + 2H2O → 2MOH + H2

0,03                           0,015 (mol)

Ta có: 0,03. M = 0,69

=> M = 23 (Na)

Đáp án A


Câu 5:

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1:2 vào nước dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích: 

Gọi nAl = x (mol) => nNa = 2x (mol)

nH2 = 4,48 :22,4 = 0,2 (mol)

Na+ H2O → NaOH + 0,5H2

2x                                  →x             (mol)

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 1,5H2

x                                               → 1,5x          (mol)

Vì Na : Al có tỉ lệ 1: 2 nên cả Na và Al cùng phản ứng hết

=> nH2 = x + 1,5x = 0,2

=> x = 0,08 (mol)

=> m = 0,08.27 + 2.0,08.23 = 5,84 (g)

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận