Bài tập lí thuyết chung về MONOSACCARIT cực hay có đáp án (Phần 1)

  • 2333 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là:

Xem đáp án

Đáp án B

A. Sai – Cacbohidrat là hợp chất tạp chức

B. Đúng

C. Sai – Cacbohidrat có chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacbonyl

D. Sai – Có thể có nguồn gốc từ động vật ví dụ glycogen, lactose,…


Câu 2:

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) có công thức chung là:

Xem đáp án

Đáp án C

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m


Câu 3:

Chất thuộc loại cacbohiđrat là:

Xem đáp án

Đáp án B

Chất thuộc loại cacbohiđrat là xenlulozơ

Glixerol thuộc nhóm ancol, protein thuộc nhóm peptit, PVC thuộc nhóm polime


Câu 4:

Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng ?

Xem đáp án

Đáp án C

Có 3 loại cacbohiđrat : monosaccarit; đissaccarit và polisaccarit.


Câu 5:

Cacbohiđat được chia thành?

Xem đáp án

Đáp án A

Cacbohiđat được chia thành 3 loại là monosaccarit; đissaccarit và polisaccarit


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận