Bài tập phản ứng thủy phân pepti có đáp án

  • 1679 lượt thi

  • 84 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn peptit sau:

Số -amino axit khác nhau thu được là

Xem đáp án

Thủy phân peptit này thu được 4 -amino axit là         

H2NCH2COOH, H2NCH(CH2COOH)COOH, H2NCH(CH2C6H5)COOH, H2NCH(CH3)COOH

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn peptit sau:

Số amino axit khác nhau thu được là

Xem đáp án

Thủy phân peptit này thu được 2 amino axit là         

H2NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn đipeptit có công thức là Glu-Ala trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản ứng thu được sản phẩm là

Xem đáp án

Phương trình phản ứng:

GluAla + 3NaOH  NaOOC[CH2]2CH(NH2)COONa + CH3CH(NH2)COONa + 2H2O

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn đipeptit có công thức là Gly-Ala trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản ứng thu được sản phẩm là

Xem đáp án

Phương trình phản ứng:

GlyAla + 2NaOH  CH3CH(NH2)COONa + CH3CH(NH2)COONa + 2H2O

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp gồm alanin và glyxin có tỉ lệ mol là 1 : 2. Số CTCT của X là

Xem đáp án

Tripeptit X + H2O  Ala + 2Gly

→ X tạo bởi 2 Gly và 1 Ala

Các đồng phân của X là

Gly-Gly-Ala

Ala-Gly-Gly

Gly-Ala-Gly

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận