Bài tập Thủy phân este đa chức có lời giải

  • 4049 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án : D

Este no, 2 chức + NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 => A sai

Este no, 3 chức + NaOH theo tỉ lệ 1 : 3 => B sai

Thủy phân este trong môi trường axit thì thường  thu được ancol/anđehit và axit nhưng thủy phân trong kiềm thì thu được muối và ancol/ hoặc một số chất hữu cơ khác...


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần vừa đủ 0,2 mol NaOH thu được 15 gam muối natri của 2 axit cacboxylic và etylen glicol. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về X:

Xem đáp án

Đáp án : D

0,1 mol X + 0,2 mol NaOH => 15 g muối  + C2H4(OH)

=> X là este 2 chức 

=> X có dạng RCOO-CH2-CH2-OOCR'

X + 2NaOH   RCOONa + R'COONa + C2H4(OH)2

0,1     0,2          0,1            0,1              

=> R + R' =  150,1 - 67.2 = 16

=> R và R' là H- và CH3 -

=> A, B, C đúng , và D sai


Câu 3:

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là

Xem đáp án

Đáp án : A

Thủy phân X tạo ra 2 ancol có số mol gấp đôi nhau

=> Số C có thể là 1 - 2 hoặc 2 - 4 .... nhưng từ cặp 2- 4 trở đi sẽ thiếu C cho gốc axit

=> X tạo bởi CH3OH và C2H5OH

=> X là CH3OCOCH2COOC2H5


Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa một nhóm chức, có CTPT C6H10O4. khi X tác dụng với NaOH được một muối và một ancol. Lấy muối thu được đem đốt cháy thì sản phẩm không có nước. CTCT của X là

Xem đáp án

Đáp án : B

Khi đốt muối mà không tạo nước => Muối là NaOOC-COONa

NaOOC-COONa  +  12O2 to  Na2CO3 + CO2

Hơn nữa vì chỉ tạo một ancol => X là C2H5OOC - COOC2H5


Câu 5:

E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử C6H10O4. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho ra hỗn hợp chỉ gồm ancol X và hợp chất Y có công thức C2H3O2Na. X là

Xem đáp án

Đáp án : D

Theo đề bài C6H10O4  + NaOH  CH3COONa + X

E chứa 4 oxi mà lại chỉ có một nhóm chức 

=> E là este 2 chức , cứ 1 E phản ứng với 2 NaOH . Như vậy:

C6H10O4  + 2NaOH à 2CH3COONa + X

Bảo toàn nguyên tố tìm được X là C2H6O2 (Etylen glycol)


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận