Bài tập Thủy phân este hay, khó có lời giải

  • 3817 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong số các este mạch hở có công thức phân tử C4H6O2 thì có mấy este khi đun nóng với dung dịch AgNO3/ NH3 cho Ag kết tủa?

Xem đáp án

Đáp án: C

Các este thỏa mãn là: HCOOC=C-C (cis - trans) ;

                                HCOOCH2CH=CH2;

                                HCOOC(CH3)=CH2

=> Có 4 đồng phân


Câu 3:

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà  phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

Xem đáp án

Đáp án: C

d Este/O2 = 3,125 => M este = 3,125. 32 = 100 (C5H8O2)

Xà phòng hóa X thu được andehit

=> X có thể là HCOOCH=CH-CH2-CH3 ; HCOOCH=C(CH3)-CH3;

                     CH3COOCH=CH-CH3 ; C2H5COOCH=CH2

Có 4 CTCT thỏa mãn 


Câu 4:

Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3  thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Có 3 tình huống : chỉ Y tráng bạc; chỉ Z tráng bạc; cả Y và Z đều tráng bạc

Với 2 TH đầu: => nX = 12 nAg = 0,1  => MX = 43 (loại)

Với TH 3: => nX 14 nAg = 0,05   => MX = 86 (C4H6O2)

Vì cả Y và Z đều tráng bạc  => X là HCOOCH=CH-CH3


Câu 5:

Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

Đáp án: C

nX = 20100= 0,2 mol ; nNaOH = 0,3 mol

=> NaOH dư 0,1 mol

Chất rắn = muối + NaOH dư  => muối = 23,2 - 0,1.40 = 19,2 g

=> M muối 19,20,2= 96 (C2H5COONa)

Mà X có PTK = 100 (C5H8O2) => X là C2H5COOCH=CH2


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận