Bài tập tính lưỡng tính của amino axit có đáp án

  • 1808 lượt thi

  • 95 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Xem đáp án

Xét amino axit có dạng: (NH2)xRCOOHy

A, B, D. x = y => quỳ không đổi màu

C. x > y => quỳ hóa xanh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho các chất: H2N(CH2)4CH(NH2)COOH, (CH3)2CHCH(NH2)COOH, H2N CH2COOH, H2N(CH2)2CH(NH2)COOH. Số chất làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Xem đáp án

Xét amino axit có dạng: (NH2)xRCOOHy

x = y => quỳ không đổi màu

x > y => quỳ hóa xanh => Chất làm quỳ tím chuyển xanh là H2N(CH2)4CH(NH2)COOH và H2N(CH2)2CH(NH2)COOH.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Dung dịch chất X làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. Chất X có thể là

Xem đáp án

HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH có 2 nhóm -COOH và 1 nhóm NH2 nên có tính axit mạnh hơn tính bazo do vậy làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

Xem đáp án

Xét hợp chất có dạng: (NH2)xRCOOHy

A. x > y → amin làm quỳ xanh

B. x = y → không đổi màu quỳ

C. x < y → quỳ chuyển đỏ

D. x < y → quỳ chuyển đỏ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu?

Xem đáp án

A, C. Quỳ hoá đỏ

B. Quỳ hoá xanh

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận