Bài tập Toán 7 chương 1: Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác ( Phiếu số 1)

  • 723 lượt xem

  • 9 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Vẽ tam giác ABC có A^=900, AB=3cm;  AC=1cm. Sau đó đo góc C để kiểm tra rằng C^720

Xem đáp án »

Hs tự vẽ hình

Xét ABC và CDE có:

CA=CDCB=CEACB^=ECD^

ABC=EDC (c.g.c)

CDE^=A^=900


Câu 4:

Cho tam giác ABC có AB = AC, phân giác AM(MBC)

a) Chứng minh ABM=ACM

b) Chứng minh M là trung điểm của BC và  AMBC

Xem đáp án »

a) Xét ABMACM có:

AB=AC  gtAM  chungBAM^=CAM^  gt

ABM=ACM (c.g.c)

b) Theo a, ta có (2 cạnh tương ứng)

Suy ra: M là trung điểm của cạnh BC


Câu 5:

Cho tam giác ABC, trên nửa mặt phẳng bờ không chứa điểm B, lấy điểm D sao cho AD//BC   ;  AD=BC. Chứng minh:

a) ABC=CDA

b) AB // CD ; ABD=CDB

Xem đáp án »

Vì AD // CB  nên: DAC^=BCA^ (2 góc so le trong)

                              BAC^=ACB^ (2 góc so le trong)

Xét ABC và CDA có:

CA là cạnh chung

DAC^=BCA^            

 AC = BC (gt) 

ABC=CAD (c.g.c)

b) + Theo a, ta có: BAC^=ACB^ (2 góc tương ứng)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên AB // CD ( dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

+ Theo a, ta có: AB = CD ( 2 cạnh tương ứng)

Mà: BAD^=BAC^+CAD^=BCA^+ACD^=BCD^

và: AC cạnh chung

ABD=CDB(c.g.c)


Câu 7:

Cho xOy^ có Om là tia phân giác, COm(CO). Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB.

Chứng minh:

a) OAC=OBC

b) OAC^=OBC^  ;  CA=CB

Xem đáp án »

a) Xét OACOBCcó:

Cạnh OC chung

OA = OB

COA^=COB^ (vì OC là phân giác góc O)

Vậy OAC=OBC (c.g.c)

b) Theo a, ta có: AC = BC ( 2 cạnh tương ứng)

                          OAC^=OBC^ (2 góc tương ứng)


Câu 8:

Cho tam giác ABC có AB < AC. Phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm D.Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh:

a) ABD=AED

b) DA là tia phân giác của góc BDE. Từ đó suy ra ABC^>ACB^

Xem đáp án »

a) Xét ABDAED có:

 Cạnh AD chung

AB = AE ( gt)

BAD^=EAD^ (vì AD là tia phân giác góc A)

vậy: ABD=AED ( c.g.c)

b) Theo a, ta có: BAD^=EAD^ (2 góc tương ứng)

suy ra: DA là phân giác của góc D.

Trong tam giác ABC có: AC > AB nên ABC^>ACB^ ( mối liên hệ giữa cạnh và góc đối diện)


Câu 9:

Cho tam giác ABC có A^=900, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA=BE. Tia phân giác góc B cắt AC ở D.

a) Chứng minh: ABD=EBD

b) Chứng minh: DA = DE

c) Tính số đo BED^

d) Xác định độ lớn góc B để EDB^=ECD^

Xem đáp án »

a) ABD=EBD(c.g.c)

b) DA=DE ( 2 cạnh tương ứng)

c) A^=E^ ( cặp góc tương ứng)

d) Do câu c) nếu có EDB^=ECD^ thì suy ra: EBD^=ECD^=ABC^2B^=2C^

B^+C^=900 nên B^=600


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận