Bài tập Xác định Công thức phân tử của Este có lời giải (P1)

  • 4701 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án : B

Phát biểu B không đúng. Este được tạo thành do sự thay thế nhóm -OH ở  -COOH của axit cacboxylic bởi gốc hidrocacbon:

R-CO-OH + H-O-R'  → RCOOR' + H2O.


Câu 2:

So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi

Xem đáp án

Đáp án : B

Giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hidro, do đó este có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol tương ứng.

* Điều kiện để có liên kết hidro:

- Có nguyên tử có độ âm điện lớn (N, O,..);  Nguyên tử có độ âm điện lớn còn cặp e chưa dùng, và liên kết trực tiếp với một nguyên tử H.


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 7.8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 (đktc) và 4.68 gam H2O. CTPT của X là:

Xem đáp án

Đáp án : A

X + O2  to   CO2 + H2O.

nCO2 = 0,26 mol => mC = 0,26.12 = 3,12 (g)

nH2O = 0,26 mol => mH = 0,26.2 = 0,52 (g)

vì nCO2 = nH2O => X là este no, đơn chức CnH2nO2

BTKL => mO = 7,8 – mC – mH = 4,16 => nO = 0,26 mol

=> nX = 1/2 nO = 0,13 => n = 2.

=> X là C2H4O2.


Câu 4:

Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức, no, mạch hở và ancol đơn chức, no, mạch hở có dạng.

Xem đáp án

Đáp án : B

Este tạo ra là este no, đơn chức, mạch hở => chứa 1 liên kết π và 2 oxi => CTTQ: CnH2nO2 (n ≥ 2)


Câu 5:

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây : (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ;  (3) HCOOC2H5 ;(4) CH3COOH ; (5) CH3OCOC2H3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ;  (7) CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este là

Xem đáp án

Đáp án : B

Chất 4: CH3COOH là axit axetic

Chất 6: HOOC-CH2CH2OH, là một peta hy vọng axit


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận