Bài tập về phản ứng đốt cháy Halogen, Ancol, Phenol

  • 2399 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đốt cháy hết 6,2g Ancol Y cần 5,6lít O2 đktc được CO2 và H2O có tỉ lệ mol lần lượt là 2 : 3 . Tìm Y : 

Xem đáp án

Lời giải:

nO= 0,25

Có nCO2 : nH2O = 2 : 3 (1)

Bảo toàn khối lượng:  44nCO2 + 18nH2O = mY + mO2 = 6,2+ 0,25.32 = 14,2 (2)

Từ (1) và (2)  nCO2 = 0,2   ; nH2O = 0,3

mO/Ancol = mY – mC - mH = 6,2- 0,2.12 – 0,3.2 = 3,2  nO/Ancol = 0,2

 C : H : O = 1 : 3 : 1  Y là C2H6O2

Đáp án C.


Câu 2:

Đốt cháy hết Ancol X được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích CO2 thu được (cùng điều kiện) . Tìm X:

Xem đáp án

Lời giải:

Gọi công thức của Ancol là CnH2n+2Ox (n ≥ 1)

CnH2n+2Ox + (3n +1 – x)/2 O2 → nCO2 + (n+1) H2O

Có nCO2 : nH2O = 3 : 4  n : (n+1) = 3 : 4

 n = 3

nO2 : nCO2 = (3n+1-x)/2 : n = 1,5  x =  1

Đáp án D.


Câu 3:

Chất X là 1 Ancol no, mạch hở . Đốt cháy hết 0,05mol X cần 5,6g oxi, thu được hơi nước và 6,6g CO2 . Tìm X :     

Xem đáp án

Lời giải:

nCO2 = 0,15

nO2 = 0,175

nC = 3 nX X có 3C.

X có dạng C3H8Ox

nH2O = 0,05.4 = 0,2

Áp dụng định luật bảo toàn O có : n O(X) + n O(O2) = n O(CO2) + n O(CO2)

0,05x + 0,175.2 = 0,15.2 + 0,2 x = 3

Đáp án C.


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 2a mol Ancol no X cần tối thiểu 35a mol không khí (trong không khí thì oxi chiếm 20% thể tích) . Tìm Ancol đó :

Xem đáp án

Lời giải:

nO2 = 35.20% = 7

Gọi công thức của Ancol là CnH2n+2Ox (n ≥ 1)

CnH2n+2O+ (3n +1 – x)/2 O2 → nCO2 + (n+1) H2O

Có (3n+1-x)/2 = nO2 : nAncol = 7/2

 n =3 và x =3

Đáp án D.


Câu 5:

Cho 0,1 mol C2H4(OH)2 và 0,2 mol Ancol X . Để đốt cháy hết hỗn hợp này cần 0,95 mol O2 và thu được  0,8 mol CO2 và 1,1 mol H2O . Tìm X :

Xem đáp án

Lời giải:

C2H4(OH)2 + 5/2 O2 → 2CO2 + 3H2O

 0,1                     0,25         0,2        0,3

   Gọi công thức của Ancol là CnH2n+2Ox (n ≥ 1)

CnH2n+2O+ (3n +1 – x)/2 O2 → nCO2 + (n+1) H2O

 có n : ( n+1) = (0,8-0,2) : (1,1-0,3)  n = 3

Có (3n+1-x)/2 = (0,95-0,25) : 0,2 = 7/2

 n =3  x =3

Đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận