Bài tập về độ rượu và điều chế rượu

  • 2401 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho Na dư vào 100ml dung dịch etanol  a0 thu được 29,12lít khí H2 đktc . Biết khối lượng riêng của rượu = 0,8g/ml. Tìm a:

Xem đáp án

Lời  giải:

nH2 = 1,3

nAncol = 100.a% .0,8  : 46

nH2O = (100 -100.a%) : 18

Có 2nH= nH2O + nAncol

 100.a%. 0,8 : 46 + ( 100 – 100a%) :18 = 2.1,3

  a = 77,4

Đáp án D.


Câu 2:

Cho 1 lít etanol  920 pư với Na dư . Tính thể tích H2 tạo ra đktc biết khối lượng riêng của etanol nguyên chất là 0,8g/ml

Xem đáp án

Lời giải:

nAncol = 1000 . 92% . 0,8 : 46

nH2O = (1000 – 1000.92%) : 18

nH2 = (nAncol + nH2O ) : 2 = 92/9

 V = 228,98l

Đáp án D.


Câu 5:

Cho 1 lít etanol  920 vào H2SO4 đặc. Tính thể tích etilen tạo ra đktc biết H = 70% và khối lượng riêng của etanol nguyên chất là 0,8g/ml :

Xem đáp án

Lời giải:

nC2H5OH = 1000.92% . 0,8 : 46 = 16 mol

 nC2H4 = 16 . 70% =11,2 mol

 V =11,2 . 22,4 = 250,88l

Đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận