Câu hỏi lý thuyết về Phenol

  • 2433 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phản ứng của phenol với chất nào chứng minh ảnh hưởng của vòng benzen đến nhóm chức – OH:

Xem đáp án

Lời giải:

Đáp án B.

 


Câu 2:

Ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc – C6H5 trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng của phenol với:

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 4:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là 

 

Xem đáp án

Lời giải:

NaCl , CH3COOH và  Anđêhit Axetic không tác dụng với phenol

Đáp án B.


Câu 5:

Số chất ứng với công thức phân tử  là C7H8O ( là dẫn xuất của benzen ) đều phản ứng với dung dịch NaOH là   

Xem đáp án

Lời giải:

HOC6H4CH3 ( đồng phân vị trí o,m,p)

 Có 3 chất

Đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận