Bài tập về Phenol

  • 2400 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

X chứa các nguyên tố C,H,O và có tỉ lệ khối lượng mC : mH  : mO  = 21 : 2 : 4, X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử . Số đồng phân thơm ứng với công thức phân tử của X là :

Xem đáp án

Lời giải:

mC : m : m = 21 : 2 : 4

 nC : nH : nO = 7 : 8 : 1

 X là C7H8O

 Số đồng phân là 5.

CH3C6H4OH ( 3 đồng phân o,m,p)

C6H5CH2OH

C6H5OCH3

Đáp án C.


Câu 2:

Chất X là hợp chất thơm, a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Nếu cho a mol X phản ứng với Na dư thì được 22,4a (lít) khí H2 đktc . Tìm X :

Xem đáp án

Lời giải:

X tác dụng với NaOH với tỉ lệ 1 : 1  X có nhóm chức của phenol

nH2 = a  nNa = 2a

X tác dụng với Na với tỉ lệ 1 : 2  X có 1 nhóm chức phenol 1 nhóm chức ancol

 X là HOCH2C6H4OH  

Đáp án A.


Câu 3:

Chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử là C7H8O2 phản ứng được với Na ; dung dịch NaOH . Khi cho X phản ứng với Na dư thì số mol H2  tạo ra bằng số mol X tham gia phản ứng . X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol là 1 : 1. Tìm X :

Xem đáp án

Lời giải:

X tác dụng với NaOH với tỉ lệ 1 : 1  X có nhóm chức của phenol

nH2 = nX  nNa = 2 nX

X tác dụng với Na với tỉ lệ 1 : 2  X có 1 nhóm chức phenol 1 nhóm chức ancol

 X là HOCH2C6H4OH  

Đáp án B.


Câu 4:

Cho sơ đồ sau:     benzen + Cl2 ( Fe,t0) à B + dung dịch NaOH à C + dung dịch HCl à phenol. Nếu lượng benzen ban đầu là 2,34 tấn và hiệu suất của cả quá trình phản ứng là 80%. Tính lượng phenol tạo ra sau phản ứng :        

Xem đáp án

Lời giải:

                   C6H6 → C6H5OH

Pt:         78g →     94g

 mphenol = 2,34.94/78 : 80%  = 2,256 gam

Đáp án C.


Câu 5:

Khi đốt cháy hết 0,1mol X ( là dẫn xuất của benzen ), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2g . Biết rằng 1 mol X chỉ phản ứng được với một mol NaOH . Tìm X :

Xem đáp án

Lời giải:

mCO< 35,2g

 nCO2 < 0,8  C(X)< 0,8 : 0,1 = 8.

1 mol X chỉ phản ứng được với một mol NaOH  X là HOC6H4CH2OH   

Đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận