Câu hỏi lý thuyết về Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

  • 2432 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi cho các đồng phân củA C4H9Br phản ứng với dung dịch NaOH dư thì số sản phẩm hữu cơ có thể tạo ra là :          

Xem đáp án

Lời giải:

C4H9Br có 4 đồng phân

CH3CH2CH2CH2Br

CH3CH2CHBrCH3

CH3CHCH2Br

        CH3

CH3CBrCH3

        CH3

⇒ Khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra 4 sản phẩm

Đáp án B.


Câu 2:

Cho các phản ứng sau :       

(1) HBr + etanol   ;  (2)  C2H4 + Br2 ;    

(3) C2H4 + HBr     (4) C2H6 + Br2 ( As, tỉ lệ mol là 1 : 1).

Số phản ứng tạo ra C2H5Br là : 

Xem đáp án

Lời giải:

(1) C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

(2) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(3) C2H4 + HBr → C2H5Br

(4)  C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr

Đáp án C.


Câu 3:

C2H2Cl2 có bao nhiêu đồng phân ?        

Xem đáp án

Lời giải:

CHCl=CHCl (có đồng phân hình học)

CCl2=CH2

Đáp án D.


Câu 4:

Hợp chất C3H7Cl có bao nhiêu đồng phân ?  

Xem đáp án

Lời giải:

CH3CH2CH2Cl

CH3CHClCH3

Đáp án B.


Câu 5:

Hợp chất C3H5Cl có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?             

Xem đáp án

Lời giải:

CH2=CHCH2Cl

CH3CH=CHCl ( có đồng phân hình học)

CH2=CClCH3

Đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận