Bài tập về phản ứng thế kim loại Natri

  • 2402 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lấy một lượng kim loại Na tác dụng  vừa đủ với 18,7 gam hỗn hợp X gồm 3 Ancol đơn chức thì thu được 29,7 gam muối. Ancol có phân tử khối nhỏ có CTPT là :

Xem đáp án

Lời giải:

Na + Ancol → muối + H2

x            x                    x/2

Từ định luật bảo toàn khối lượng ta có: m muối – mX = mNa – mH2

 22x = 29,7 – 18,7

 x = 0,5

 MX = 18,7 : 0,5 = 37,5 < 46

 X có chứa CH3OH

Đáp án B.


Câu 2:

Cho 2,84 gam hỗn hợp 2 Ancol đơn chức đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là :

Xem đáp án

Lời giải:

Na + Ancol → muối + H2

x            x                    x/2

Từ định luật bảo toàn khối lượng ta có: m muối – mX = mNa – mH2

 22x = 4,6 – 2,84  x= 0,08

 V = 0,08 : 2 . 22,4 = 0,896

Đáp án B.

 


Câu 3:

Cho 15,6g hỗn hợp X gồm hai Ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với 9,2g Na được 24,5g chất rắn khan. Tìm hai Ancol đó :  

Xem đáp án

Lời giải:

Na + Ancol → muối + H2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có:

 mH2 = m ancol + m Na – m muối = 15,6 + 9,2 – 24,5 = 0,3

  n H2 = 0,15 mol

 nAncol = 2nH2 = 0,3 ( vì là ancol đơn chức)

 MX = 15,6 : 0,3 = 52

Mà 2 ancol kế tiếp

 2 ancol đó là C2H5OH (46) và C3H7OH (60) 8M     

Đáp án B.


Câu 4:

Ancol X đơn chức chứa 60%C về khối lượng phân tử . Nếu cho 1,8g X phản ứng hết với Na dư thì thể tích khí thoát ra đktc là :        

Xem đáp án

Lời giải:

+ Ancol no  gọi công thức của ancol là CnH2n+2O (n>0)

X đơn chức chứa 60%C về khối lượng phân tử  12n = 60% (14n+18)

 n = 3

 Ancol đó là C3H8O

n= 0,03  nH2 = 0,015   V = 0,336l

Đáp án B.

 


Câu 5:

Cho 15,4g X gồm etanol và etanđiol phản ứng vừa đủ với Na thấy thoát ra 4,48lít H2 đktc và m gam muối .Tìm m :       

Xem đáp án

Lời giải:

nNa = 2nH2 = 0,2 . 2 = 0,4

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có: m muối = m X + m Na – m H2  

 m = 15,4 + 0,4 . 23 – 0,2 . 2 = 24,2g

Đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận