Bài tập về phản ứng tách nước

  • 2398 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đun nóng 1 Ancol đơn chức X với dd H2SO4 đặc được chất hữu cơ Y, dX/Y = 1,6428. Tìm X :

Xem đáp án

Lời giải:

MX = MY + 18

mà dX/Y = 1,6428  MX : (MX – 18) = 1,6428

 MX = 46  X là C2H6O

Đáp án C.


Câu 2:

Khi đun Ancol A đơn chức với H2SO4 đặc thì được chất hữu cơ B có dB/A = 0,7 . Tìm A :

Xem đáp án

Lời giải:

MA = MB + 18

mà dB/A = 0,7  MA : (MA – 18) = 0,7

 MA = 60  A là C3H8O

Đáp án A.


Câu 3:

Đun nóng Ancol đơn chức A với H2SO4 đặc được chất hữu cơ B , dB/A = 1,4375 ( H = 100% ). Tìm A :

Xem đáp án

Lời giải:

MB > MA  B là ete

MB = 2MA - 18

mà dB/A =  1,4375   (2MA – 18) : MA  = 1,4375

 MA = 32  A là CH3OH

Đáp án C.

 


Câu 4:

Tách nưc hỗn hợp gồm Ancol etylic và Ancol Y chỉ tạo ra 2 Anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi Ancol thì lưng nước sinh ra từ Ancol này bằng 5/3 lần lưng nưc sinh ra từ Ancol kia. Công thức cấu tạo củaY là

Xem đáp án

Lời giải:

Y tạo anken  Y là ancol no, hở đơn chức

Đốt cháy cùng số mol mỗi Ancol thì ng nước sinh ra từ Ancol này bằng 5/3 lần lưng c sinh ra t Ancol kia  H(Y) = 5/3. H(etylic) = 10

 Y là C4H10O

Mà Y chỉ tạo 1 anken  Y là CH3-CH2-CH2-CH2-OH

Đáp án C.


Câu 5:

Một hỗn hợp X gồm 2 Ancol C2H5OH và C3H7OH. Đem khử nước hoàn toàn m gam X ở 1800C, với H2SO4 đặc làm xúc tác, khí thu được cho hấp thụ hết vào bình Br2 thấy có 48 gam Br2 bị mất màu và khối lượng bình tăng lên 9,8 gam. Giá trị của m là :

Xem đáp án

Lời giải:

C2H5OH → C2H4 + H2O

C3H7OH → C3H6 + H2O

Đặt nC2H4 = a =nC2H5OH   ; nC3H6 = b = nC3H7OH

nAnken = nBr2 = 48 : 160 = 0,3  a + b = 0,3 (1)

mAnken = 9,8  28a + 42b = 9,8 (2)

từ (1) và (2)   a = 0,2 ; b= 0,1

m = mC2H5OH + mC3H7OH = 46a + 60b = 15,2g

Đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận