Bài tập Ancol, Phenol nâng cao

  • 2397 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chia 7,8g X gồm etanol và 1 Ancol no, đơn, hở thành 2 phần bằng nhau : Phần 1 cho phản ứng với Na dư thu được 1,12lít H2 đktc. Phần 2 đun nóng với 15g Axit Axetic có xúc tác với hiệu suất các phản ứng este đều bằng 80%. Tính lượng este tạo ra :

Xem đáp án

Lời giải:

+ Phần 1: nH2 = 0,05  nOH- = 0,1  nAncol = 0,1

+ Phần 2: nCH3COOH = 0,25 mol

  naxit pư = nancol pư = 0,1.80% = 0,08 = n H2O sinh ra

este = mX + mAxit phản ứng – mH2O = 7,8 : 2 . 80% + 0,08.60 – 0,08.18 = 6,48g

Đáp án C.


Câu 2:

Hn hợp X gm 1 Ancol và 2 sản phẩm hợp nưc của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ng xảy ra hoàn toàn, thu đưc hỗn hợp Y gm 3 chất hữu cơ và hơi nưc, khối lưng ng sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lưng dư dung dch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lưng của propan-1-ol trong X là

Xem đáp án

Lời giải:

Có MX = 46 mà X chứa C3H7OH có M = 60

 Ancol còn lại có M < 46  Ancol đó là CH3OH.

Mà 46 = (60+32)/2  nCH3OH = nC3H7OH

mO phản ứng  =  mng sứ giảm = 3,2g

 nX = nO phản ứng = 0,2  nCH3OH = nC3H7OH = 0,1

nAg = 4nHCHO + 2 nCH3CH2CHO = 48,6 : 108 = 0,45

 n propan-1-ol = nCH3CH2CHO = (0,45 – 0,1.4)/2 = 0,025.

propan-1-ol = 0,025. 60 = 1,5g; m X = 0,2.46 = 9,2g

 %m propan-1-ol = (1,5 : 9,2).100% = 16,3%

Đáp án A.


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm 2 Ancol no, đơn chức, hở là đồng đẳng kế tiếp nhau được chia làm 2 phần bằng nhau : Phần 1 cho phản ứng với  Na dư được 4,48lít H2 đktc . Phần 2 đun nóng với H2SO4 đặc được 7,704g hỗn hợp ba ete tham gia phản ứng ete hoá có 50% Ancol có khối lượng phân tử lớn và 40% Ancol có khối lượng phân tử nhỏ . Tìm 2 Ancol đó :

Xem đáp án

Lời giải:

    + phần 1: nH2 = 4,48 : 22,4 = 0,2  nAncol = nOH- = 2nH2 = 0,4

    + phần 2:

             Tham gia phản ứng ete hoá có 50% Ancol có khối lượng phân tử lớn và 40% Ancol có khối lượng phân tử nhỏ

       0,4 .40% < nAncol phản ứng < 0,4.50%

       0,16  < nAncol phản ứng < 0,2 (1)

nAncol phản ứng  = 2n ete = 2nH2O  0,08 < nH2O < 0,1

    Áp dụng định luật bảo toàn m có:

        mAncol phản ứng = m ete + mH2O

     7,704 + 0,08.18 < mAncol phản ứng < 7,704 + 0,1.18

    9,144 < mAncol phản ứng < 9,504 (2)

    Từ (1) và (2)  45,72 < MAncol < 59,4

 Mà X gồm 2 Ancol no, đơn chức, hở là đồng đẳng kế tiếp nhau

      2 Ancol đó là C2H5OH và C3H7OH

  Đáp án B.


Câu 4:

Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:  Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2  (đktc) và 6,3 gam H2O. Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là

Xem đáp án

Lời giải:

+Phần 1: nCO2 = 0,25

               nH2O =  0,35

nH2O > nCO2  2 ancol no hở

Gọi công thức chung của 2 ancol là CnH2n+2O

 n : (n+1) = 0,25 : 0,35  n = 2,5

 2 Ancol đó là C2H5OH(X) và C3H7OH(Y)

mà 2,5 = (3 + 2) : 2  nC2H5OH = nC3H7OH = 0,25 : 2,5 : 2 = 0,05

+Phần 2:

n ete = 0,42 : 28 =  0,015  nAncol phản ứng = 2n ete = 0,03 ;

                                              nH2O = n ete  = 0,015

Áp dụng định luật bảo toàn m có:

mAncol phản ứng = m ete + mH2O

 mAncol phản ứng = 1,25 + 0,015.18 = 1,52g

Gọi nC2H5OH phản ứng = a ; nC3H7OH phản ứng = b.

có a + b = nAncol phản ứng  = 0,03

    46a + 60b = mAncol phản ứng  = 1,52g

 a = 0,02  ; b= 0,01

 H(X) = (0,02 : 0,05).100% = 40%

    H(Y) = (0,01 : 0,05).100% = 20%

Đáp án C.


Câu 5:

Đun nóng 8,68 gAm hỗn hợp X gồm các Ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp Y gồm: ete (0,04 mol), Anken và Ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn lượng Anken và ete trong Y, thu được 0,34 mol CO2. Nếu đốt cháy hết lượng Ancol trong Y thì thu được 0,1 mol CO2 và 0,13 mol H2O. Phần trăm số mol Ancol thAm gia phản ứng tạo Anken là         

Xem đáp án

Lời giải:

nO/Ancol trong Y = nAncol/Y = nH2O - nCO2 = 0,13 – 0,1 = 0,03

Áp dụng định luật bảo toàn C có

nC/X = nC/Y = 0,34 + 0,1 = 0,44

Đốt ete với anken thu được 0,34 mol CO2

 nH2O thu được = nCO2 + n ete = 0,34 + 0,04 = 0,38

( vì đốt anken thu được nCO2 = nH2O)

2Ancol → ete + H2O

 Ancol → Anken + H2O

nH2O/X = nH2O/Y = 0,38 + 0,13 + 0,04 + nAnken  = 0,55 + nAnken

nO/X = n= nH2O/X – nCO2/X = 0,11 + nAnken

mX = mC + mH + mO

       = 0,44 . 12 + (0,55 + nAnken).2+ (0,11+ nAnken).16 = 8,68

 nAnken = 0,03.

nAncol ban đầu = 2n ete + nAnken + nAncol dư = 0,04.2 + 0,03 + 0,03 = 0,14

 %nAncol tạo anken = 0,03 : 0,14 = 21,43%.

Đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận