Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 KNTT có đáp án - Đề 01

  • 150 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho $a$ là số thực dương, $m \in \mathbb{Z},n \in \mathbb{N},n \geqslant 2.$ Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Cho \[x,y\] là hai số thực dương khác \[1\]\[n,m\] là hai số thực tùy ý.

Đẳng thức nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Tính giá trị của ${2^{3 - \sqrt 2 }} \cdot {4^{\sqrt 2 }}$ bằng

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

${\log _3}\frac{1}{{27}}$ bằng

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận