Hóa học 12 Bài tập điều chế, ứng dụng, nhận biết este có đáp án

  • 541 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là

Xem đáp án

Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là Phản ứng este hóa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là

Xem đáp án

Đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phản ứng giữa este với NaOH được gọi là

Xem đáp án

Phản ứng giữa este với NaOH được gọi là phản ứng xà phòng hóa

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phản ứng giữa C2H5OH và CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc đun nóng) là phản ứng

Xem đáp án

Phản ứng giữa C2H5OH và CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc đun nóng) là phản ứng este hóa.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cách nào sau đây dùng để điều chế etyl axetat?

Xem đáp án

Cách dùng để điều chế etyl axetat là Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sufuric đặc.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận