Hóa học 12 Bài tập đốt cháy este không no có đáp án

  • 1776 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C=C là:

Xem đáp án

Este no đơn chức có CTTQ: CnH2nO2

Este không no đơn chức mạch C có 1 liên kết C=C: CnH2n-2O2

Este đơn giản nhất thỏa mãn điều kiện trên: HCOOCH=CH2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Công thức tổng quát của este tạo từ ancol không no có 1 liên kết đôi C=C, đơn chức mạch hở và một axit không no có 1 nối đôi C=C, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án

Este tạo từ ancol không no có 1 liên kết đôi C=C, đơn chức mạch hở và một axit không no có 1 nối đôi C=C, đơn chức, mạch hở => Este không no, mạch hở, đơn chức có 2 nối đôi C=C

Este no đơn chức có CTTQ: CnH2nO2

Este không no đơn chức mạch C có 2 liên kết C=C: CnH2n-4O2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn m gam este X tạo bởi ancol no đơn chức mạch hở và axit không no (chứa 1 liên kết C=C), đơn chức mạch hở thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án

Este X có CTTQ: CnH2n-2O2

nCO2 = 0,3 mol; nH2O = 0,2 mol

neste =  = 0,1 mol

nO = 2.neste = 0,2mol

m = mH + mC + mO =  0,2 . 2 + 0,3 . 12 + 0,2 . 16 = 7,2 gam

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận