Hóa học 12 Bài tập thủy phân este đa chức có đáp án

  • 1623 lượt thi

  • 62 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Thủy phân este có dạng RCOO – R’COO – R’’ trong môi trường kiềm thu được

Xem đáp án

RCOO−R′COO−R′′ + NaOH RCOONa + HO−R′COONa + HO−R′′

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thủy phân este có dạng R(COOR’)n trong môi trường axit thu được

Xem đáp án

R(COOR’)n  R(COOH)n + nR’OH

=> Thủy phân thu được axit đa chức và ancol đơn chức

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thủy phân R1COO – R – OOC – R2 trong môi trường kiềm thu được

Xem đáp án

R1COO – R – OOC – R2 + NaOH → R1COONa + R(OH)2 + R2COONa

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Thủy phân R1OOC – R – COO – R2 trong môi trường kiềm thu được:

Xem đáp án

R1OOC – R – COO – R2 + NaOH → R  + R1OH + R2OH

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Este nào dưới đây thủy phân thu được 2 muối và 1 ancol?

Xem đáp án

A. C6H5OOCCH=CH2 Hay CH2= CHCOOC6H5 + NaOH →CH2CHCOONa + C6H5ONa

B. CH3OOC-COOC2H5 + NaOH → CH3OH + (COONa)2 + C2H5OH

C. CH3COOCH2CH2OCOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H4(OH)2 + C2H5COONa

D. CH3OCO-COOC3H7 + NaOH → CH3OH + (COONa)2 + C3H7OH

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận