Hóa học 12 Bài tập thủy phân este đặc biệt có đáp án

  • 1856 lượt thi

  • 68 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

A là một este đơn chức, khi xà phòng hóa A thu được sản phẩm gồm 1 muối và 1 anđehit. A có dạng:

Xem đáp án

Este đơn chức + NaOH → 1 muối + 1 andehit→ Este có dạng: R–COO–CH=C –R'

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thủy phân este có dạng: R–COO–CH=CH –R’ trong môi trường kiềm thì sau phản ứng thu được sản phẩm gồm

Xem đáp án

R–COO–CH=CH –R’ + NaOH → RCOONa + R'CH2CHO

=> Sản phẩm thu được gồm 1 muối và 1 anđehit

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng gương?

Xem đáp án

A đúng vì thủy phân tạo ra HCOOH và CH3CHO đều có khả năng tráng bạc

B sai vì tạo ra CH3COOH và C6H5OH đều không có khả năng tráng bạc

C sai vì tạo ra CH3COOH và C2H5OH đều không có khả năng tráng bạc

D sai vì tạo ra CH3COOH không có khả năng tráng bạc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án

Do este có dạng RCOOCH=CH-R’ nên khi thủy phân bằng NaOH sẽ thu được muối và andehit

Sản phẩm gồm: CH3COONa + CH3CHO

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án

+) Nhận dạng este CH2=CH2COOCH3 

=> Sản phẩm thủy phân với NaOH là: CH2=CH2COONa và CH3OH

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận