Hóa học 12 Tổng hợp bài tập Este – Lipit hay và khó (Phần 2) có đáp án

  • 1622 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đun nóng m gam chất hữu cơ (X) chứa C, H, O với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa, thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức (Y), (Z) và 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic (T). Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hỗn hợp muối khan thu được gồm muối của axit cacboxylic (T) và NaCl
X tác dụng với NaOH thu được 1 muối của axit hữu cơ và hỗn hợp 2 ancol => X là este 2 chức, tạo bởi axit 2 chức và 2 ancol đơn chức

=> X có dạng: R1OOC-R-COOR2

=> muối tạo bởi phản ứng của X với NaOH là R(COONa)2 

=> R+ R2 = 58
=> Cặp nghiệm thỏa mãn là: R= 15; R= 43 => CH3 và C3H7
X là: CH3OOC-CH=CH-COOCH2-CH2-CH3
A sai vì X có 12 nguyên tử H

B sai vì Y và Z là CH3OH và C3H7OH không phải đđlt

Axit (T): C2H2(COOH)2 => D sai vì T chỉ chứa 1 liên kết đôi trong phân tử

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng) thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m là

Xem đáp án

E gồm các este của ancol (tổng a mol) và các este của phenol (tổng b mol)

Este của ancol + NaOH → Muối + ancol

Este của phenol + 2NaOH → Muối axit cacboxylic + muối phenol + H2O

=> nNaOH = a + 2b = 0,2 (1)

Vì các este đều đơn chức => ancol đơn chức => nancol = a => nH2 = 0,5a

=> mancol = mtăng + mH2 = 6,9 + a

nH2O = neste của phenol = b

Bảo toàn khối lượng: mhỗn hợp E + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O

=> 136.(a + b) + 0,2.40 = 20,5 + a + 6,9 + 18b  (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,1 và b = 0,05

=> m = 136.(a + b) = 20,4

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hỗn hợp E gồm X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là 2 este (đều hai chức, mạch hở; Y và Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với 220 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic và 2,8 gam hỗn hợp 3 ancol có cùng số mol. Khối lượng muối của axit có phân tử khối lớn nhất trong G là

Xem đáp án

nNaOH = 0,22 => nO (E) = 0,44 mol

Đốt E tạo ra a mol COvà b mol H2O

Bảo toàn O => 2a + b = 0,44 + 0,37.2

Bảo toàn khối lượng: 44a + 18b = 12,84 + 0,37.32

=> a = 0,43 và b = 0,32

Y và Z là đồng phân nên tất cả các chất trong E đều 2 chức => nE = nNaOH / 2 = 0,11

Dễ thấy nE = a – b nên E chứa các chất no, mạch hở

Do este 2 chức ít nhất 4C nên X là CH2(COOH)2 (x mol) và Y là C2H4(COOH)2 (y mol)

Sản phẩm là 3 ancol nên Z là (HCOO)2C2H4 (z mol) và T là CH3-OOC-COO-C2H5

Do các ancol có số mol bằng nhau nên nT = z

nE = x + y + 2z = 0,11

nCO2 = 3x + 4y + 4z + 5z = 0,43

mancol = 62z + 32z + 46z = 2,8

=> x = 0,03; y = 0,04; z = 0,02

=> mC2H4(COONa)2 = 6,48

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hỗn hợp E gồm X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là 2 este (đều hai chức, mạch hở; Y và Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy hoàn toàn 41,1 gam E cần vừa đủ 1,295 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 41,1 gam E phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 3,4M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic và 16,8 gam hỗn hợp 3 ancol có cùng số mol. Khối lượng của X là

Xem đáp án

nNaOH = 0,68 => nO (E) = 1,36 mol

Đốt E tạo ra a mol COvà b mol H2O

Bảo toàn O => 2a + b = 1,36 + 1,295.2 (1)

Bảo toàn khối lượng: 44a + 18b = 41,1 + 1,295.32

=> a = 1,43 và b = 1,09

Y và Z là đồng phân nên tất cả các chất trong E đều 2 chức => nE = nNaOH / 2 = 0,34

Dễ thấy nE = a – b nên E chứa các chất no, mạch hở

Do este 2 chứa ít nhất 4C (Y, Z là đồng phân, X, Y kế tiếp và T > Z 1C) nên X là CH2(COOH)2 (x mol) và Y là C2H4(COOH)2 (y mol)

Sản phẩm là 3 ancol nên Z là (HCOO)2C2H4 (z mol) và T là CH3-OOC-COO-C2H5

Do các ancol có số mol bằng nhau nên nT = z

nE = x + y + 2z = 0,34

nCO2 = 3x + 4y + 4z + 5z = 1,43

mancol = 62z + 32z + 46z = 16,8

=> x = 0,05; y = 0,05; z = 0,12

=> mCH2(COOH)2 = 5,2 gam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với

Xem đáp án

M có tráng gương nên các axit X, Y, Z no, đơn chức

Este T có độ không no k = 3 nên nT =  = 0,05

Vì T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E => T = X + Y + Z + E – 3H2O

Quy đổi hỗn hợp thành:

CnH2nO2 : a mol

CmH2m+2O3 : b mol

H2O : - 0,15 mol

nCO2 = na + mb = 1

nH2O = na + b.(m + 1) – 0,15 = 0,9

mM = a.(14n + 32) + b.(14m + 50) – 18.0,15 = 26,6

Giải hệ trên ta được: a = 0,4 và b = 0,05

Các axit gồm: nHCOOH = nAg / 2 = 0,1 và n­YCOOH = nZCOOH = 0,15

Hai axit Y và Z có số C tương ứng là x và y

nCO2 = 0,1.1 + 0,15x + 0,15y + 0,05m = 1

=> 3x + 3y + m = 18

Do 1 < x < y và m ≥ 3 nên x = 2; y = 3 và m = 3 là nghiệm duy nhất

Trong 13,3 gam M chứa CnH2nO2 (0,2 mol), nNaOH = 0,4 mol

=> chất rắn chứa CnH2n-1O2Na (0,2 mol) và NaOH dư (0,2 mol)

=> m = 24,75 gam

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận