Sử dụng chất ảo, hỗn hợp ảo giải nhanh Hóa Hữu cơ

  • 2275 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm CH3CHOHCOOH,HCHO,CH3COOH,HCOOCH3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được CO2 H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Vậy giá trị của V tương ứng là :

Xem đáp án

Chọn D

Đề cho hỗn hợp gồm 4 chất nhưng lại chỉ có một giả thiết nên quy đổi hỗn hợp ban đầu thành một chất là HCHO.

Phương trình phản ứng : 

HCHO+O2tCO2+H2O

Theo phương trình phản ứng và bảo toàn nguyên tố C, ta có 


Câu 2:

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Chọn A

Hỗn hợp X gồm 3 chất là ancol metylic, etylen glicol và glixerol, nhưng lại chỉ có một giả thiết nên coi hỗn hợp X chỉ gồm 1 chất là ancol metylic.

Theo bảo toàn nguyên tố C và bảo toàn nguyên tố H trong nhóm -OH, ta có 


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm C3H4,C3H6,C3H8 có tỉ khối so với H2 là 21. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít hỗn hợp X (đktc), rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư, lọc bỏ kết tủa, khối lượng dung dịch thu được so với khối lượng nước vôi trong ban đầu

Xem đáp án

Chọn A

Đề cho hỗn hợp X gồm 3 chất, nhưng chỉ có 2 giả thiết liên quan đến các chất đó nên quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp gồm C3H6,C3H8


Câu 5:

Hóa hơi 3,35 gam X gồm CH3COOH,HCOOC2H5,CH3COOCH3,CH3COOC2H5, thu được 1,68 lít hơi X (ở 136,5oC và áp suất 1 atm). Đốt cháy hoàn toàn 3,35 gam hỗn hợp X trên thì thu được m gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án

   Chọn D

   Đề bài cho hỗn hợp 3 chất, nhưng lại chỉ có 2 giả thiết nên quy đổi hỗn hợp X gồm CH3COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3, CH3COOC2H5 thành hỗn hợp gồm CH3COOH, HCOOC2H5

  


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận