SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

  • 1784 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Đốt cháy hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH4, 0,15 mol C2H2, 0,2 mol C2H4 và 0,25 mol HCHO cần V lít O2 (ở đktc). Giá trị của V là :

Xem đáp án

Đáp án C

Cách 1 : Tính toán theo phương trình phản ứng:

          CH4+O2t0CO2+2H2O

mol:   0,1 0,2

          C2H2+2,5O2t02CO2+H2O

mol:   0,15 0,375

          C2H4+3O2t02CO2+2H2O

mol:   0,2  0,6

         HCHO+O2t0CO2+2H2O

mol:  0,25   0,25

Từ các phản ứng và giả thiết, ta có :

nO2=1,425 molVO2(đktc)=31,92lít

Cách 2 : Sử dụng bảo toàn electron

Theo bảo toàn electron, ta có :

4nO2?=8nCH40,1+10nC2H20,15+12nC2H40,2+4nHCHO0,25

nO2=1,425 molVO2(đktc)=31,92lít


Câu 2:

Crackinh m gam butan, thu được hỗn hợp khí X (gồm 5 hiđrocacbon). Cho toàn bộ X qua bình đựng dung dịch nước brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 5,32 gam và còn lại 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y không bị hấp thụ, tỉ khối hơi của Y so với metan bằng 1,9625. Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X trên cần dùng V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là :

Xem đáp án

Đáp án A

Sơ đồ phản ứng :

C4H10crackinhCH4, C3H6C2H6, C2H4C4H10 x

Theo giả thiết và bảo toàn khối lượng, ta có :

mC4H10=mX=mbình Br2 tăng5,32+mY0,2.1,9625.16=11,6nC4H10=11,658=0,2

Đốt cháy X cũng chính là đốt cháy C4H10 ban đầu.

Áp dụng bảo toàn electron trong phản ứng đốt cháy C4H10, ta có :

4nO2?=26nC4H100,2

nO2=0,13 mol  VO2=29,12 lit


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và hiđro có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Đun nóng hỗn hợp X một thời gian thu được 1,792 lít hỗn hợp khí Y (ở đktc). Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 25,6 gam Br2. Thể tích không khí (chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích, ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

Xem đáp án

Đáp án A

Sử dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

nC4H4ban đầunH2ban đầu=32-252-32=32=3x2x

Gọi a là số mol H2 phản ứng. Theo sự bảo toàn số liên kết π, bảo toàn C và sự tăng giảm số mol khí, ta có :

3nC4H43x=nBr2 phản ứng0,16+nH2 phản ứnganY= 3xnC4Hy-+(2x-a)nH2 =1,79222,4=0,08

9x=0,16+a5x-a=0,08x=0,02a=0,02

Đốt cháy hỗn hợp Y cũng chính là đốt cháy hỗn hợp X. Theo bảo toàn electron, ta có :

4nO2?=20nC4H40,02.3+2nH20,02.2

nO2= 0,32

Vkhong khi (đktc)= 0,32.5.22,4 = 35,84 lit


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận