Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 2: Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại có đáp án

 • 426 lượt thi

 • 10 câu hỏi

 • 45 phút

Câu 1:

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: 2Fe + Cl2 → 2FeCl3   (2) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2   (3) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl   (4) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3   (5) 2Fe(OH)3 −tº→ Fe2O3 + 3H2O   (6) Fe2O3 + 2Al −tº→ 2Fe + Al2O3 (ảnh 1)

Xem đáp án

1) 2Fe + Cl2 → 2FeCl3

    (2) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

    (3) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

    (4) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

    (5) 2Fe(OH)3 −→ Fe2O3 + 3H2O

    (6) Fe2O3 + 2Al −→ 2Fe + Al2O3


Câu 2:

Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: Cho biết: A1 là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là : 3,2.10-18 Culong; B1 là oxit phi kim B có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p2 (ảnh 1)

Cho biết: A1 là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là : 3,2.10-18 Culong; B1 là oxit phi kim B có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p2

Xem đáp án

Số điện tích hạt nhân của A = (3,2.10-18)/(1,6.10-19) = 20(Ca)

    Vậy A1 là CaO.

    B ở chu kì 2, nhóm IV A (B là cacbon). Vậy B1 là CO2

    Các phản ứng:

Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: Cho biết: A1 là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là : 3,2.10-18 Culong; B1 là oxit phi kim B có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p2 (ảnh 2)

Câu 4:

Cho các chất sau: Fe, FeCl2, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeO, Fe2O3. Những chất có cả tính oxi hóa và tính khử là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Cho sơ đồ sau:

    Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl3.

    Số phương trình phản ứng oxi hóa - khử trong dãy là:

Xem đáp án

Đáp án: B

    Những phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa – khử

    Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

    FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

    4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3

    2Fe(OH)3 −→ Fe2O3 + 3H2O

    Fe2O3 + 2Al −→ 2Fe + Al2O3

    Fe + Cl2 → FeCl3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận