Bài tập rèn luyện

  • 434 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ngâm một kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau một thời gian thu dược 4,368 lit khí H2 (đktc) và khối lượng kim loại giảm 3,51 gam. Kim loại đã dùng là:

Xem đáp án

    Phản ứng:

             2M + 2nHCl->2MCln+nH2(mol)    0,195x2n                            0,195

=> MA=3,51xn0,39=9n

    Bảng biện luận:

n

1

2

3

M

9

18

27

    Vậy kim loại M là nhôm (Al)

Đáp án B


Câu 2:

Cho 19,2 gam một kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây:

Xem đáp án

    Số mol NO là nNO = 4,48/22,4 = 0,2 mol

3M + 4nHNO3->3M(NO3)n+nNO+2nH2O

0,6n                                             0,2 mol

    M = 19,2/(0,6/n) = 32n → n = 2; M = 64 → M: Cu

Đáp án B


Câu 3:

Dẫn luồng khí CO dư qua ống đựng 0,03 mol oxit sắt, khí sau phản ứng cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 g kết tủa. Vậy công thức của oxit sắt là:

Xem đáp án

    Ta có: nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

    Xét sơ đồ sau:

FexOy+COyCO2>yCaCO3

0,03                0,03y     0,03y

    Ta có: 0,03y = 0,12 → y = 4

Đáp án A


Câu 4:

Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là:

Xem đáp án

Đáp án: C

    Giả sử đem 1 mol H2SO4 phản ứng, ta có:

    mdung dich H2SO4 = (1 × 98)/20 × 100 = 490 (gam)

    mdung dịch sau phản ứng = 490 + (M + 34) (gam)

         M(OH)2+H2SO4>MSO4+2H2O

(mol)   1               1              1

    Theo đề bài ta có: ((M + 96 ))/(490 + (M + 34)) = 0,2721 M ≈ 64: đồng


Câu 5:

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 (lít) khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là:

Xem đáp án

Đáp án: C

    Ta có: nCO = 0,8 mol; nSO2 = 0,9 mol

    Gọi n là hóa trị của kim loại M (1 ≤ n ≤ 3)

    Trong phản ứng giữa M với H2SO4 đặc nóng, M là chất khử nhường electron. H2SO4 đặc là chất oxi hóa nhận electron:

Mne>M+n

1,8/n  1,8

S+2e>SO2

       1,8        0,9

    Trong phản ứng khử oxit kim loại bởi CO ta luôn có:

    nO (trong oxit) = nCO = 0,8 mol

    Tỉ lệ: xy=nMnO=1,8/n0,8

 

    Dựa vào các đáp án ta thấy n = 2 hoặc n = 3.

        + Nếu n = 2 x/y = 9/8 (loại vì không có đáp án phù hợp)

        + Nếu n = 3 x/y = 3/4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận