Trắc nghiệm Điều chế kim loại có đáp án (Vận dụng)

  • 1661 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho sơ đồ sau: X dpdd Na+... Hãy cho biết X có thể là chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

+ A loại vì NaNObị nhiệt phân tạo NaNO2

+ B loại vì Na2SO4 không bị nhiệt phân

+ C đúng

2NaCl dpdd 2Na+Cl22NaOH dpdd 2Na+O2+H2

+ D loại vì NaHCO3 bị nhiệt phân thành Na2CO3


Câu 3:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;                                        

(2) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng;

(3) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư;

(4) Cho Na vào dung dịch MgSO4;

(5) Nhiệt phân Hg(NO3)2;

(6) Đốt Ag2S trong không khí;

(7)  Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với các điện cực trơ.

Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là

Xem đáp án

Đáp án A

1 Mg+Fe2(SO4)3 dư MgSO4+2FeSO4

=> không tạo thành kim loại

(2)  H2 không phản ứng với MgO => không tạo thành kim loại

(3) AgNO3+Fe(NO3)2Ag+Fe(NO3)3

(4) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH+MgSO4Mg(OH)2+Na2SO4

=> không tạo thành kim loại

(5) Hg(NO3)2 → Hg↓ + 2NO2 + O2

(6) Ag2S  + O2  →  2Ag + SO2

(7) 2Cu(NO3)2+2H2O2Cu+O2+4HNO3

Vậy có 3 thí nghiệm không thu được kim loại


Câu 5:

Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án D

nCO = 0,2 mol

=> hỗn hợp khí sau phản ứng gồm CO2 (x mol) và CO dư (y mol)

Bảo toàn C: nCO ban đầu = nCO2 + nCO dư  => x + y = 0,2   (1)

M-hh=44x+28yx+y=40  2

Từ (1) và (2) => x = 0,15; y = 0,05

Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ = nCO2 = 0,15 mol

moxit = m+ mFe => mFe = 8 – 0,15.16 = 5,6 gam => nFe = 0,1 mol

=> nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3

=> công thức của oxit sắt là Fe2O3

%VCO2 = 0,15 / 0,2 . 100% = 75%


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận