Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Ôn tập chương 6 (P1)

  • 2301 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A sai vì các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs (SGK Hóa 12NC trang 150)

B đúng

C đúng vì các kim loại kiềm ở nhóm IA có bán kính lớn nhất so với các kim loại khác cùng chu kì

D đúng vì do các electron tự do trong kim loại kiềm gây ra.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

1, Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.

2, Các kim loại  kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì.

3, Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.

4, Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs.

Số phát biểu đúng là?

Xem đáp án

1, đúng

2, đúng vì các kim loại kiềm ở nhóm IA có bán kính lớn nhất so với các kim loại khác cùng chu kì

3, đúng vì do các electron tự do trong kim loại kiềm gây ra

4, đúng vì vì các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs (SGK Hóa 12NC trang 150)

B đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A đúng vì các kim loại kiềm thuộc nhóm IA

B sai vì Be và Mg có mạng tinh thể lục phương, Ca và Sr có mạng tinh thể lập phương tâm diện, Ba có mạng tinh thể lập phương tâm khối.

C sai vì Mg tác dụng chậm với nước ở nhiệt độ thường, Be không tác dụng với nước.

D sai vì trong nhóm IA, tính khử của các kim loại tăng dần từ Li đến Cs.

Đáp án cần chọn là: A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận