Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 19 (có đáp án) Sắt (phần 2)

  • 1955 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có thể phân biệt Fe và Al bằng dung dịch:

Xem đáp án

Đáp án A

Al tác dụng được với dd NaOH còn Fe thì không do đó có thể dùng dd NaOH để phân biệt

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2


Câu 5:

Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án A

Khi cho Fe và Cu tác dụng với HCl thì chỉ có Fe  phản ứng.

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

Vậy các sản phẩm phản ứng chỉ có FeCl2H2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận