Trắc nghiệm Hoá 9 Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng (phần 2)

  • 2487 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 33 phút

Câu 1:

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2

Xem đáp án

Chọn A

 Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là Na2CO3 vì Na2CO3 tạo kết tủa trắng với Ca(OH)2

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là: A. Na2CO3  B. KCl C. NaOH D. NaNO3 (ảnh 1)

 


Câu 2:

Có 2 dung dịch không màu là Ca(OH)2và NaOH. Để phân biệt 2 dung dịch này bằng phương pháp hoá học dùng

Xem đáp án

Chọn B

Dẫn khí CO2 vào từng mẫu thử, mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là CaOH2, còn lại không có hiện tượng là NaOH.

CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3↓ + H2O

CO2+ 2NaOH → Na2CO3 + H2O (xảy ra phản ứng nhưng không quan sát được hiện tượng)


Câu 3:

Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

Xem đáp án

Chọn D

pH > 7: dung dịch có tính bazơ, pH càng lớn độ bazơ càng lớn

dung dịch có pH = 14 có độ bazơ mạnh nhất


Câu 4:

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

Xem đáp án

Chọn C

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là các dung dịch bazơ:  NaOH, Ca(OH)2


Câu 5:

Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

Xem đáp án

Chọn D

Để phân biệt NaOH và Ba(OH)2 ta dùng dung dịch H2SO4

+ Không có hiện tượng gì  NaOH

2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O (có phản ứng xảy ra nhưng không quan sát được hiện tượng phản ứng)

+ Xuất hiện kết tủa trắng  Ba(OH)2 

Ba(OH)2 + H2SO4BaSO4 (↓ trắng) + 2H2O


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận