Trắc nghiệm Hóa học 12 (có đáp án): Lý thuyết vô cơ (Tiếp)

  • 441 lượt thi

  • 59 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4

(b) Dẫn khí CO dư qua Al2O3 nung nóng

(c) Cho kim loại Mg vào dung dịch CuSO4

(d) Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn

Số thí nghiệm thu được kim loại là

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Na + H2O → NaOH + H2

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

(b) CO không có pư vói Al2O3 nung nóng

(c) Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu↓

(d) CaCl2 + H2O DPMNCa(OH)2 + H2 + Cl2

chỉ có 1 thí nghiệm (c) thu được kim loại


Câu 2:

Cho các thí nghiệm sau:

     (1) Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4x mol H2SO4 loãng.

     (2) Cho hỗn hợp NaHSO4KHCO3(tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

     (3) Cho x mol Fe vào dung dịch chứa 2,5x mol AgNO3.

     (4) Cho dung dịch chứa x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol NaHCO3.

     (5) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch chứa BaCl2.

     (6) Cho x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 8x mol HCl.

Sau khi các phản ứng kết thúc mà sau thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là

Xem đáp án

Đáp án C

(1) Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

          x  →  4x                         → x                          (mol)

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4  + FeSO4

 x    → x                                               (mol)

→ sau pư thu được 2 muối CuSO4  + FeSO4

(2)  2NaHSO4+ 2KHCO3  Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O → thu được 2 muối Na2SO4 + K2SO4

(3) Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + Ag

        x → 2x         → x                        (mol)

AgNO3 còn dư 0,5x (mol) nên tiếp tục phản ứng với Fe(NO3)2

AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag

0,5x     →  0,5x        → 0,5x                  (mol)

Vậy sau phản ứng vẫn thu được 2 muối Fe(NO3)2: 0,5x (mol) và Fe(NO3)3:0,5x (mol)

(4) Ba(OH)2 + NaHCO3  BaCO3 + NaOH + 2H2O

→ dd không thu được muối

(5) Na2CO3 + BaCl2  BaCO3 + 2NaCl

→ thu được 2 muối là NaCl và Na2CO3 dư

(6)Fe3O4 + 8HCl  FeCl2 + 2FeCl3 + H2O

         x    → 8x                                                               (mol)

→ Thu được 2 muối FeCl2 và FeCl3

Vậy có 5 thí nghiệm dung dịch thu được 2 muối là: (1), (2), (3), (5), (6)


Câu 3:

Cho các thí nghiệm sau

(a) Cho Ba vào dung dịch chứa phèn chua

(b) Cho FeCl2 vào dung dịch AgNO3

(c) Cho Ca(OH)2 vào Mg(HCO3)2

(d) Sục khí NH3 vào dung dịch hỗn hợp CuCl2 và AlCl3

(e) Cho một miếng nhôm vào dung dịch NaOH dư rồi sục khí CO2 vào

Tổng số thí nghiệm có khả năng tạo kết tủa là :

Xem đáp án

Đáp án  B

(a) tạo kết tủa BaSO4 có thể có thêm Al(OH)3

     Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2

     Ba2+ + SO42-  BaSO4 + H2O

    Al3+ + 3OH-  Al(OH)3

(b) tạo kết tủa AgCl và Ag

FeCl2 + 2AgNO3  2AgCl + Fe(NO3)2

Fe(NO3)2 + AgNO3  Ag + Fe(NO3)3

(c) tạo kết tủa CaCO3 và MgCO3

Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2  CaCO3 + MgCO3 + 2H2O

(d) tạo Al(OH)3 có thể có Cu(OH)2

NH3 + H2O + AlCl3  Al(OH)3 + NH4Cl

NH3 + H2O + CuCl2  Cu(OH)2 + NH4Cl

4NH3 + Cu(OH)2  Cu(NH3)4(OH)2 phức tan

(e) tạo kết tủa Al(OH)3 không tan trong CO2

Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + 3l2H2

 

 


Câu 4:

CO2 vào dung dịch natri aluminat

(b) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3

(c) Sục khí H2S vào dung dịch AgNO3 loãng dư

(d) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3

(e) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch BaHCO32

(g) Cho stiren dung dịch KMnO4

(h) Cho dung dịch NaI vào dung dịch H2SO4 đậm đặc

Số thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng là

 

Xem đáp án

Đáp án C

(a)CO2 +NaAlO2 + 2H2O  NaHCO3 + Al(OH)3→ kết tủa Al(OH)3

(b) 3NH3 + AlCl3 + 3H2O  NH4Cl + Al(OH)3→ kết tủa Al(OH)3

(c) không xảy ra

(d) 4NaOH + AlCl3  NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O → Không tạo kết tủa

(e) 2NaOH + BaHCO32  BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O → tạo kết tủa BaCO3

(g) 3C6H5CH=CH2 + 10KMnO4  3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + 4KOH + 4H2O → kết tủa MnO2

(h) 8NaI + 5H2SO4 đm đc  4Na2SO4 + 4H2O + H2S + 4 I2 → kết tủa 

Số thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng là 5

 


Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch MgHCO32.

(b) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 (dư).

(c) Cho 2x mol Ba vào dung dịch chứa x mol Al2SO43.

(d) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa AlCl3CuCl2.

(e) Cho dung dịch chứa 4a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa 3a mol H3PO4và đun nóng.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa gồm hai chất là

 

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Ca(OH)2 + MgHCO32  MgCO3 + CaCO3 + 2H2O → tạo 2 kết tủa

(b) FeCl2 + 3AgNO3 (dư) → FeNO33 + 2AgCl + Ag → tạo 2 kết tủa

(c) Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2

      3Ba(OH)2 + Al2SO43  3BaSO4 + 2Al(OH)3 ( phản ứng dư Al2SO43)

→ tạo 2 kết tủa

(d) 4NaOH + AlCl3  NaAlO2 + 3NaCl +2H2O

      2NaOH + CuCl2  Cu(OH)2 + 2NaCl → tạo một kết tủa

(e) 3Ba(OH)2 + 2H3PO4  Ba3PO42+ 6H2O  H3PO4 dư nên

     Ba3PO42 + H3PO4  3BaHPO4 + H2O → chỉ có 1 kết tủa

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa gồm hai chất là 3

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận