Trắc nghiệm Kim loại kiềm thổ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2124 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thành phần chính của quặng đôlomit là:  CaCO3.MgCO3

Xem đáp án

Đáp án D

Mg và Be không phản ứng với nước ở điều kiện thường B sai.

Đi từ đầu nhóm IIA đến cuối nhóm theo chiều tăng dần điện tính hạt nhân tính kim loại (tính khử) tăng dần => Kim loại mạnh nhất là Ra; yếu nhất là Be. => A sai, D đúng.

Nhóm Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất => C sai.


Câu 2:

Cho các phát hiểu sau:

1, Ion Ca2+ không bị oxi hóa hay bị khử khi Ca(OH)2 tác dụng với HCl

2, Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với O2

3, Caxi tác dụng với nước sau phản ứng tạo ra dung dịch kiềm.

4, Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy

5, Nguyên tử Ca bị oxi hóa khi Ca tác dụng với H2O.

Số phát biểu đúng là?

Xem đáp án

Đáp án C

+) Ca(OH)2 +  HCl → CaCl2 + 2H2O (số oxi hóa của Ca không đổi => Ca không bị oxi hóa và cũng không bị khử =>1, đúng

+) Ca thể hiện tính khử => Ca bị oxi hóa => 2, sai và 5, đúng

+) Khi điện phân nóng chảy Ca2+ chuyển thành Ca=> Ca2+ đóng vai trò chất oxi hóa bị khử thành Ca0 => 4 đúng

+) Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2 => 3 đúng


Câu 4:

Thạch cao nung được dùng để bó bột, đúc tượng do có hiện tượng giãn nở thể tích khi động cứng. Thành phần chính của thạch cao nung chứa.

Xem đáp án

Đáp án C

CaSO4 là thạch cao khan

CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O là thạch cao nung

CaSO4.2H2O là thạch cao sống


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận