Trắc nghiệm Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm có đáp án (Vận dụng)

  • 2178 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

1, Từ Li đến Cs theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, khả năng tách e hóa trị giảm dần.

2, Kim loại kiềm có tính khử mạnh nên thế điện cực rất âm.

3, Các kim loại từ Li đến Cs đều có ánh kim.

4, Từ Li đến Cs theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần bán kính của kim loại kiềm tăng dần.

5, Từ Li đến Cs, bán kính nguyên tử tăng dần nên nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần.

Số phát biểu đúng là?

Xem đáp án

Đáp án C

2 đúng vì thế điện cực của kim loại kiềm rất âm

Từ Li đến Cs theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần số lớp electron tăng => Bán kính tăng => Khả năng tách electron hóa trị tăng => 4 đúng và 1 sai

Các kim loại từ Li đến Cs đều có ánh kim => 3 đúng   

5 sai vì nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi giảm dần từ Li đến Cs.


Câu 3:

Tính chất nào nêu dưới đây là đúng khi nói về 2 muối NaHCO3 và Na2CO3 ?

Xem đáp án

Đáp án B

NaHCO3 dễ bị nhiệt phân còn Na2CO3 thì không => A sai

NaHCO3 và Na2CO3 khi tác dụng với axit mạnh giải phóng khí CO2 B đúng

Na2CO3 không tác dụng với NaOH => D sai

Na2CO3 và NaHCO3 đều được tạo từ axit yếu và bazơ mạnh nên khi thủy phân sẽ đều cho dung dịch kiềm => C sai.


Câu 4:

Hoà tan hoàn toàn 35 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 22,4 lít khí H(đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là

Xem đáp án

Đáp án C

nH2 = 1 mol => nH+ cần trung hòa = 2nH2 = 2 mol

Gọi nHCl = 3a mol  => nH2SO4 = a mol

=> nH+ = 3a + 2a = 2  => a = 0,4

=> nCl = nHCl = 3.0,4 = 1,2 mol;  nSO4 = nH2SO4 = 0,4 mol

Ta có mmuối = mKim loại + mCl + mSO4 = 35 + 1,2.35,5 + 0,4.96 = 116 gam


Câu 5:

Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm NaOH 0,8M và KOH 0,5M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

Xem đáp án

Đáp án B

nCO2 = 0,05 mol;  nOH = nNaOH + nKOH = 0,08+0,05= 0,13 mol > 2nCO2

=> OH- dư

=> =  nCO2 = 0,05 mol

Và nOH- dư = nOH- ban đầu – nOH- phản ứng = nOH- ban đầu -  2nCO32- = 0,03 mol

 mrn = mNa + mK +mCO32-+mOHdư- = 7,3 gam


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận