Trắc nghiệm Luyện tập: Este và chất béo có đáp án (Thông hiểu)

  • 1887 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: 

(1) CH3CH2COOCH3;

(2) CH3OOCCH3;

(3) HCOOC2H5;

(4) CH3COOH;

(5) CH3CH2COOCH3

(6) HOOCCH2CH2OH;

(7) CH3OOCCOOC2H5.

Những chất thuộc loại este là:

Xem đáp án

Đáp án A

Cách viết của este: R - COO - R' hoặc R' - OOC - R  hoặc R' - OCO - R (R'H)

=> Các chất thuộc loại este là CH3CH2COOCH3; CH3OOCCH3; HCOOC2H5; CH3CH2COOCH3CH3OOCCOOC2H5


Câu 2:

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là

Xem đáp án

Đáp án D

k =2.5+2-82= 2

- X chứa 2[O] => X là este đơn chức kX = 2 = 1ΠC=O + ΠC=C

- Xét các đáp án:

A. Y là C3H5COOH thì X là C3H5COOCH3=>Z là CH3OH

B. Y là CH3COOH thì X là CH3COOCH2CH=CH2 => Z là CH2=CHCH2OH

C. Y là HCOOH thì X là HCOOC4H7 => Z là C4H7OH (có CTCT thỏa mãn).

D. Y là C2H5COOH thì X là C2H5COOCH=CH2 => Z là CH2=CH-OH (không tổn tại).

Y là C2H5COOH không thỏa mãn


Câu 4:

Số đồng phân mạch hở của chất có CTPT C3H6O2 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Axit: C2H5COOH

Este: HCOOC2H5 và CH3COOCH3

Anđehit- ancol: OHCH2CH2CHO và CH3CH(OH)CHO

Xeton – ancol CH2(OH)COCH3

Anđehit –ete: CH2OCH2CHO


Câu 5:

Thủy phân este có công thức phân tử C3H6O2 (trong môi trường axit) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

Xem đáp án

Đáp án A

Este C3H6O2 có 2 đồng phân là HCOOC2H5 và CH3COOCH3

- Với đồng phân HCOOC2H5

Phản ứng thủy phân:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận