Trắc nghiệm Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến có đáp án (Vận dụng)

  • 782 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho tần số sóng mang là 800kHz. Khi dao động ầm tần có tần số 1kHz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động âm tần thực hiện được số dao động toàn phần là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Thời gian để dao động âm tần thực hiện được một dao động toàn phần: TA=1fA=103s

Thời gian để dao động cao tần thực hiện được một dao động toàn phần: TC=1fC=0,125.103s

Số dao động toàn phần của dao động cao tần khi dao động âm tần thực hiện được một dao động toàn phần: N=TATC=1030,125.103=800


Câu 2:

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một tụ điện có điện dung biến thiên khoảng từ 15pF đến 860pF và một cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên. Máy có thể bắt được các sóng ngắn và sóng trung có bước sóng từ 10m đến 1000. Tìm giới hạn biến thiên độ tự cảm của mạch:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: f=cλ

Theo đầu bài ta có:

fmin=cλmax=3.1081000=3.105Hz;fmax=cλmin=3.10810=3.107Hz

Mặt khác, ta có: f=12πLC

fmin=12πLmaxCmaxLmax=14π2fmin2Cmax=14π23.1052.860.10123,3.104Hfmax=12πLminCminLmin=14π2fmax2Cmin=14π23.1072.15.10121,88.106H


Câu 3:

Một anten ra-đa phát ra những sóng điện từ đến một máy bay đang bay về phía ra-đa. Thời gian lúc anten phát đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 120μs. Anten quay với tốc độ 0,5 vòng/s. Ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay, anten lại phát sóng điện từ, thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 117μs. Tính tốc độ trung bình của máy bay. Biết vận tốc ánh sáng trong không khí là c=3.108 m/s

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Máy bay bay lại gần anten. Quãng đường mà máy bay đi được bằng hiệu của hai quãng đường sóng điện từ truyền tới và phản xạ.

Theo đó ta có quãng đường mà máy bay đi được là: s=3.108.1201172.106=450m

Thời gian đi được tính theo thời gian anten quay được 1 vòng, tức bằng t = 2s

Tốc độ trung bình bằng: v=st=225m/s=810km/h


Câu 5:

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được từ 0,5μH đến 2μH và tụ điện có điện dung thay đổi được từ 20pF đến 80pF. Biết tốc độ truyền sóng điện từ c=3.108 m/s, lấy π2=10. Máy này có thể thu được các sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

λ1=cT1=2πL1C1=210.3.108.0,5.106.20.1012=6mλ2=cT2=2πL2C2=210.3.108.2.106.80.1012=24m

Bước sóng mà máy thu được có giá trị nằm trong khoảng từ λ1λ2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận