Trắc nghiệm Nhận biết một số ion trong dung dịch có đáp án (Nhận biết)

  • 1559 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dãy dung dịch nào sau đây đều làm quỳ tím chuyển qua màu xanh?

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án A: 2 dung dịch đều làm quỳ tím chuyển qua màu xanh là NH3 và Na2CO3.    

Đáp án B sai vì NaHSO4 làm quỳ chuyển sang màu đỏ

Đáp án C sai vì H2SO4 làm quỳ chuyển sang màu đỏ

Đáp án D sai vì NaAlO2 và AlCl3 đều không làm quỳ tím chuyển xanh


Câu 2:

Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho tác dụng với kiềm mạnh vì khi đó ở ống nghiệm đựng muối amoni có hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án B

Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho tác dụng với kiềm mạnh vì khi đó ở ống nghiệm đựng muối amoni có hiện tượng thoát ra 1 chất khí không màu có mùi khai


Câu 3:

Để nhận biết ion thường dùng thuốc thử là dd AgNO3 vì

Xem đáp án

Đáp án C

Để nhận biết ion PO43- thường dùng thuốc thử là dd AgNO3 vì tạo ra kết tủa có màu vàng.


Câu 4:

Cho khí H2S lội qua dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện chứng tỏ

Xem đáp án

Đáp án C

Cho khí H2S lội qua dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện chứng tỏ kết tủa CuS không tan trong axit mạnh.


Câu 5:

Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì

Xem đáp án

Đáp án B

Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì có kết tủa màu xanh sau đó tan.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận