Trắc nghiệm Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích có đáp án (Nhận biết)

  • 3413 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nguyên tử gồm có:

Xem đáp án

Đáp án C
Mọi nguyên tử gồm có:
- Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương, notrơn không mang điện
- Lớp vỏ các electron mang điện tích âm, chuyển động xung quanh hạt nhân.


Câu 2:

Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:

Xem đáp án

Đáp án C
Ta có, mọi nguyên tử gồm có:
- Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương, notrơn không mang điện
- Lớp vỏ các electron mang điện tích âm, chuyển động xung quanh hạt nhân.


Câu 3:

Chọn câu sai?
Hạt nhân của một nguyên tử:

Xem đáp án

Đáp án D
A, B, C - đúng
D - sai vì hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương


Câu 4:

Chọn câu đúng?
Hạt nhân của một nguyên tử:

Xem đáp án

Đáp án A
A – đúng
B, C – sai vì: Hạt nhân mang điện tích dương
D - sai vì: Kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử


Câu 5:

Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có:

Xem đáp án

Đáp án A
Một nguyên tử ở trạng thái trung hòa về điện khi số proton bằng số electron


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận