Dạng 6. Tính giá trị của biểu thức liên quan đến các giá trị lượng giác

  • 1315 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho x = 30°. Khi đó giá trị của biểu thức A = sin 2x – 3cos x là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Thay x = 30° vào biểu thức A ta có:

A = sin (2.30°) – 3cos 30° = sin 60° – 3cos 30° = 32 – 3.32 = – 3.


Câu 2:

Cho α + β = π. Khi đó biểu thức A = sin2 (π – β) + cos2 (π – α) là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: α + β = π α = π β.

Do đó A = sin2 (π – β) + cos2 (π – α) = (sin α)2 + (– cos α)2 = sin2 α + cos2 α = 1.


Câu 3:

Cho sin x = 14. Biểu thức A = 43sin2α + cos2α = ab (với (a, b) = 1). Khi đó giá trị của a b là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có: sin2 x + cos2 x = 1 cos2 x = 1 – sin2 x = 1116=1516.

Do đó A = 43.116 + 1516 = 4948.

Như vậy a = 49, b = 48 a b = 1.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận