Dạng 1. Áp dụng công thức cộng, công thức nhân đôi

  • 311 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Biểu thức sinxcosy – cosxsiny bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Áp dụng công thức cộng lượng giác, ta có: sinxcosy – cosxsiny = sin(x − y).


Câu 2:

Biểu thức sina+bsinab bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Có sina+bsinab=sinacosb+cosasinbsinacosbcosasinb =sinacosbcosacosb+cosasinbcosacosbsinacosbcosacosbcosasinbcosacosb

=sinacosa+sinbcosbsinacosasinbcosb =tana+tanbtanatanb


Câu 4:

Rút gọn biểu thức sin(a − 17°)cos(a + 13°) − sin(a + 13°)cos(a − 17°) ta được

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Ta có: sin(a − 17°)cos(a + 13°) − sin(a + 13°)cos(a − 17°)

= sin[(a − 17°) − (a + 13°)] = sin (−30°) = 12.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận