Dạng 1: Đọc và giải thích mẫu số liệu có đáp án

  • 124 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điền từ thích hợp và chỗ trống: "Mẫu số liệu ... là mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số của các nhóm số liệu."

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mẫu số liệu ghép nhóm là mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tẩn số của các nhóm số liệu.


Câu 2:

Mỗi nhóm số liệu ghép nhóm là tập hợp gồm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi nhóm số liệu là tập hợp gồm các giá trị của số liệu được ghép nhóm theo một tiêu chí xác định.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận