Trắc nghiệm Toán 11 KNTT Bài 2. Công thức lượng giác có đáp án

  • 106 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Áp dụng công thức sin2α=2sinα.cosα ta được

sin2018a=2sin1009a.cos1009a

Câu 2:

Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có cos3x=4cos3x3cosx.


Câu 3:

Công thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B

Câu 4:

Cho 0<α, β<π2 và thỏa mãn tanα=17,tanβ=34. Góc α+β có giá trị bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có tanα+β=tanα+tanβ1tanα.tanβ=17+34117.34=1 suy ra a+b=π4.


Câu 5:

Nếu tana+b=7,   tanab=4 thì giá trị đúng của tan 2a là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có tan2a=tana+b+ab=tana+b+tanab1+tana+b.tanab=7+417.4=1127.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận