Trắc nghiệm Toán 11 KNTT Bài 3. Hàm số lượng giác có đáp án

  • 107 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định D của hàm số y=2021sinx.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hàm số xác định khi và chỉ khi sinx0xkπ, k.

Vật tập xác định D=\kπ,k.


Câu 2:

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào không tuần hoàn?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C

Câu 3:

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D.

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. (ảnh 1)
Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thấy tại x = 0 thì y = 1. Do đó loại đáp án C và D.

Tại x=π2 thì y = 0. Do đó chỉ có đáp án B thỏa mãn.


Câu 4:

Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y=3sinx2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có 1sinx133sinx353sinx21

5y1M=1m=5.


Câu 5:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

Xem đáp án
Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn? (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận