15 Câu trắc nghiệm luyện tập Polime và vật liệu Polime có đáp án

  • 920 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng ngưng ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận