15 Câu trắc nghiệm vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại có đáp án

  • 4894 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại giảm dần


Câu 2:

Nguyên tố X ở ô số 24 của bảng tuần hoàn. Một học sinh đã đưa ra các nhận xét về nguyên tố X như sau :

(1) X có 6 e hoá trị và là nguyên tố kim loại.

(2) X là một nguyên tố nhóm d.

(3) X nằm ở chu kì 4 của bảng tuần hoàn.

(4)  Ở trạng thái cơ bản, X có 6 e ở phân lớp s;

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

Xem đáp án

Đáp án C

Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X: 1s22s22p63s23p63d54s1

→ X có 6 electron hóa trị, nguyên tố d, là nguyên tố kim loại.

Trạng thái cơ bản có 7e ở phân lớp s

X ở chu kỳ 4 của bảng tuần hoàn

Các phát biểu 1,2,3 đúng


Câu 3:

Xét 2 nguyên tố ở vị trí 19 và 29 trong bảng tuần hoàn. Kết luận nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên tố ở vị trí 19 có cấu hình e: 1s22s22p63s23p64s1 : là nguyên tố s

Nguyên tố ở vị trí 29 có cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d104s1 : là nguyên tố d


Câu 4:

Cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt là 1s22s22p63s2, 1s22s22p63s23p64s1, 1s22s22p63s1. Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì cách sắp xếp nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án B

X và Z cùng chu kì, ZX > ZZ nên tính kim loại của X< Z

Y và Z cùng nhóm IA; ZY> ZZ nên tính kim loại của Y >Z

Suy ra tính kim loại: X < Z < Y


Câu 5:

Kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A

He có cấu hình e lớp ngoài cùng là 1s2 và là khí hiếm


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ruler Dio

Bình luận


Bình luận