16 Câu trắc nghiệm hóa học và vấn đề môi trường có đáp án

  • 2162 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng về vấn đề ô nhiễm môi trường ?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận