16 Câu trắc nghiệm PEPTIT và PROTEIN có đáp án

  • 1387 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì trong phân tử đipeptit mạch hở có 1 liên kết peptit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận