(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 2) có đáp án

  • 399 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm với độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm một điện áp xoay chiều có biểu thức u=U0cosωt+φV. Cường độ dòng điện tức thời của mạch có biểu thức là

Xem đáp án

Mạch điện chỉ chứa cuộn dây thuần cảm I0=U0ZL=U02L.ω   và u luôn sớm pha hơn i góc π2radφi=π2rad . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là i=U0ωLcosωt+φπ2A .

Chọn A


Câu 3:

Dùng thuyết lượng tử ánh sang không giải thích được

Xem đáp án
Chọn B

Câu 5:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình  x1=A1cosωt+π3  x2=A2cosωt+φ2  trễ pha hơn x1. Để biên độ dao động tổng hợp là  A=A12+A22 thì  φ2có giá trị nào sau đây:

Xem đáp án

Biên độ của dao động tổng hợp A=A12+A22  thì x1 và x2 vuông pha:

φ2φ1=(2k+1)π2=π2=>φ2=π2+φ1=π2+π3=π6

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận