225 Bài tập trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 3145 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn. Số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án C

Chọn C, gồm các kim loại trước Pb, đó là Zn, Fe, Ni.


Câu 2:

Thành phần chính của quặng manhetit là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2g Fe và 4,8g Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B

nFe2O3 = 0,03; nFe = 0,2

Fe2O3 + 6HCl  → 2FeCl3 + 3H2O

0,03 → 0,18            → 0,06

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

0,03 ← 0,06         → 0,09

Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2

0,17 → 0,34   → 0,17

 nHCl = 0,18 + 0,34 = 0,52  => V = 0,26 lít

nAg = nFe2+ = nFe + 2nFe2O3 = 0,26; nAgCl = nHCl = 0,52

 m = 0,26.108 + 0,52.143,5 = 102,7


Câu 5:

Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự:

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận