40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ nâng cao (P1)

  • 4904 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho ba dung dịch đựng trong ba lọ riêng biệt: CuSO4, Cr2(SO4)3 và FeSO4. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được cả ba lọ hóa chất trên?

Xem đáp án

Đáp án C

Trích mẩu thử cho mỗi lần thí nghiệm. Cho dung dịch NaOH lần lượt vào các mẩu thử.

-        Mẩu thử tạo kết tủa màu xanh là CuSO4.

-        Mẩu thử tạo kết tủa trắng xanh, sau đó hóa nâu đỏ là FeSO4.

-        Mẩu thử tạo kết tủa xanh rêu, sau đó tan trong kiềm dư là Cr2(SO4)3.


Câu 2:

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa một cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ có nồng độ khoảng 0,1M. Nếu dùng dung dịch NaOH thì có thể nhận biết được mấy dung dịch?

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản ứng xảy ra:

NH4+ + OH-  NH3↑ + H2O

Mg2+ + 2OH-  Mg(OH)2 tủa trắng

Fe3+ + 3OH-   Fe(OH)3 nâu đỏ

Al3+ + 3OH-  Al(OH)3

Al(OH)3 + 3OH-  [Al(OH)4]- tan

Nhận biết được 4 dung dịch.


Câu 3:

Cần thêm vào bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH =2 ?

Xem đáp án

Đáp án A.

Hướng dẫn :

⇒ 0,01 - 0,25.V = 0,01.0,05 + 0,01 V à 0,26.V = 0,01 - 0,01.0,05

⇒ V = 0,0365 l = 36,5 ml


Câu 4:

Có thể phân biệt ba dung dịch loãng gồm KOH, HCl và H2SO4 bằng một thuốc thử là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

Dùng BaCO3:

- Mẩu thử chỉ tạo khí là HC1.

- Mẩu thử vừa có khí vừa có kết tủa trắng là H2SO4.

- Mẩu thử còn lại là KOH.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Quậy Nhóc

3 năm trước

jjjjjj

Bình luận


Bình luận