455 Câu hỏi trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 3641 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Anilin có công thức là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

C6H5OH: phenol.

• CH3OH: ancol metylic.

• CH3COOH: axit axetic.  

• C6H5NH2: anilin (amin thơm).


Câu 3:

Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Phản ứng: NH2 + HCl NH3Cl

 15 gam X + 0,05 mol HCl muối.

Bảo toàn khối lượng có mmuối = 15 + 0,05 × 36,5 = 16,825 gam.


Câu 4:

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muố thu được là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Phản ứng: H2NCH2COOH + HCl ClH3NCH2COOH.

nH2NCH2COOH  = 0,1 mol mmuối = 0,1 × (75 + 36,5) = 11,15 gam.


Câu 5:

Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Các bạn dùng vạch thẳng đứng phân chia các liên kết CO-NH để phân tích:

Chỉ có chất A thỏa mãn đipeptit.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận